Farm Advisory for Armyworm at Planthopper

PAANO pamahalaan ang mga planthoppers?

Isa sa mga maaaring gawin upang maiwasan ang mga planthoppers ay ang hindi pag-spray ng pestisidyo sa unang 30 araw pagkalipat-tanim o 40 araw pagkasabog-tanim. Pinapatay lamang nito ang mga kaibigang kulisap.

Tandaan, may kakayahan pang magpatubong muli ng dahon at suwi ang palay na inatake ng peste.

I-download ang babasahin dito: https://www.pinoyrice.com/pamamahala-ng-armyworm-at-planthopper

Source: DA-PhilRice

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy link
Powered by Social Snap